ໂປເຈັກຈົບຊັ້ນ

ໂປເຈັກຈົບຊັ້ນມີທັງທິດສະດີ ແລະ ຊັອດໂຄ້ດໂປແກມພ້ອມ

ໂປແກມ POS

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ ກາເຟ

ໂປແກມບັນຊີສາງ

ລະບົບມີຫຼາກຫຼາຍລະບົບມີໜີ້ຕ້ອງາ

ປຶ້ມຕໍາລາພັດທະນາລະບົບ Android

ລາຄາ: 150,000 ກີບ
ປຶ້ມຕໍາລາພັດທະນາລະບົບ Android ອະທິບາຍນັບແຕ່ການຕິດຕັ້ງໂປແກມໂຕພັດທະນາ ການອອກແບບຟອມ ການໃຊ້ຟັງຊັນ ການໃຊ້ງານ Text ການໃສ່ສຍງ ວີດີໂອ ການສົ່ງອີເມວ ການໂທອອກ.

ປື້ມຕໍາລາ Web hosting

ລາຄາ: 0 ກີບ
ປື້ມຕໍາລາ Web hosting ເວົ້າແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານ ການຕິດຕັ້ງ ການໃຊ້ຄໍາສັ່ງພື້ນຖານ ການຕັ້ງການໄອພີ ການເຊັດອັບຄ່າຕ່າງໆ..

ປື້ມຕໍາລາການໃຊ້ງານ windows server

ລາຄາ: 0 ກີບ
ປື້ມຕໍາລາການໃຊ້ງານ windows server ເວົ້າແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານ ການຕິດຕັ້ງ ການໃຊ້ຄໍາສັ່ງພື້ນຖານ ການຕັ້ງການໄອພີ ການເຊັດອັບຄ່າຕ່າງໆ..

ປື້ມຕໍາລາການນໍາໃຊ້ Linux

ລາຄາ: 0 ກີບ
ປື້ມຕໍາລາການນໍາໃຊ້ Linux ເວົ້າແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານ ການຕິດຕັ້ງ ການໃຊ້ຄໍາສັ່ງພື້ນຖານ ການຕັ້ງການໄອພີ ການເຊັດອັບຄ່າຕ່າງໆ.

ປຶ້ມຕໍາລາການພັດທະນາໂປແກມດ້ວພາສາ JAVA

ລາຄາ: 0 ກີບ
ປຶ້ມຕໍາລາການພັດທະນາໂປແກມດ້ວພາສາ JAVA ຈະອະທິບາຍການນໍາໃຊ້ພື້ນຖານ ການໃຊ້ຟັງຊັນຂອງພາສາ .

ປື້ມຕໍາລາສອນການພັດທະນາເວບໄຊດ້ວຍພາສາ HTML

ລາຄາ: 0 ກີບ
ປື້ມຕໍາລາສອນການພັດທະນາເວບໄຊດ້ວຍພາສາ HTML ນັບແຕ່ການໃຊ້ງານພາສາ ການອອກ ການໃສ່ສີ ການໃຊ້ງານໂຕອັກສອນ ການສ້າງຟອມ ການສ້າງຕາຕະລາງ ການເຮັດໂຕອັກສອນເລື່ອນ.

ປື້ມຕໍາລາຂຽນພາສາ C++

ລາຄາ: 0 ກີບ
ປື້ມຕໍາລາຂຽນພາສາ C++ ຈະເວົ້າເລື່ອງການຕິດຕັ້ງໂປແກມໂຕທີພັດທະນາ ເລີ້ມຕົ້ນການໃຊ້ງານໂປແກມ ການສ້າງຟັງຊັນຕ່າງໆ ການລັນໂປແກມແກມ ການແກ້ໄຂບັນຫາເອີເລີຂອງລະບົບ.

ປຶ້ມຕໍາລາການພັດທະນາເວບໄຊດ້ວຍ ASP.NET

ລາຄາ: 100,000 ກີບ
ປຶ້ມຕໍາລາການພັດທະນາເວບໄຊດ້ວຍ ASP.NET ອະທິບາຍລະອຽດໃນການຕິດຕັ້ງ ການສ້າງຟອມ ອັອບເຈັກເມຕັອດການໃຊ້ງານທູນຕ່າງໆ ການພັດທະນາອອກແບບຟອມໂປແກມເບື້ອງຕົ້ນ ການໃສ່ໄອຄອນຕ່າງໆ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ການອອກແບບລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ Access ແລະ SQLSERVER..

ປຶ້ມຕໍາລາພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ VB.NET

ລາຄາ: 100,000 ກີບ
ປຶ້ມຕໍາລາພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ VB.NET ອະທິບາຍລະອຽດໃນການຕິດຕັ້ງ ການສ້າງຟອມ ອັອບເຈັກເມຕັອດການໃຊ້ງານທູນຕ່າງໆ ການພັດທະນາອອກແບບຟອມໂປແກມເບື້ອງຕົ້ນ ການໃສ່ໄອຄອນຕ່າງໆ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ການອອກແບບລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ Access ແລະ SQLSERVER.

ປື້ມຕໍາລາພັດທະນາເວບໄຊດ້ວຍ PHP

ລາຄາ: 100,000 ກີບ
ປື້ມຕໍາລາພັດທະນາເວບໄຊດ້ວຍພາສາ PHP ພາສາລາວ ລະບົບຈະອະທິບາຍລະອຽດ ນັບແຕ່ຂັ້ນຕົ້ນພາສາ PHP ມາແຕ່ໃສ ການຕິດຕັ້ງ ການສ້າງຟາຍຄອນເນັກເຊີເວີ ການສ້າງເວີກຊັອບຕ່າງໆ.

ລາຄາ: 0 ກີບ
.
new