ໂປເຈັກຈົບຊັ້ນ

ໂປເຈັກຈົບຊັ້ນມີທັງທິດສະດີ ແລະ ຊັອດໂຄ້ດໂປແກມພ້ອມ

ໂປແກມ POS

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ ກາເຟ

ໂປແກມບັນຊີສາງ

ພັດທະນາດ້ວຍ VB.NET ແລະ SQLSERVER

House Rental Management System Using PHP

ລາຄາ: 0 ກີບ
The House Rental System is a simple web application develop in PHP MySQL database using JavaScript, Bootstrap, HTML, CSS, Ajax and Modal. The main purposes of the system is to manage the payment of the tenant and monitor the house rental. The system contain of admin and staff, the admin can manage all information of the tenant like edit, update, delete.

School Event Management System in PHP My

ລາຄາ: 0 ກີບ
the School event management system is designed to speed up the retrieval of records especially in important events where it has rules that are followed, this system has the ability to record events so that you know who is leading in events, it is admin to be able to create new records such as entering information name, place where the event occurs, the system is created PHP MySQL database. Using HTML, CSS JavaScript, Bootstrap.

Car Rental System in PHP MySQL

ລາຄາ: 0 ກີບ
The Car Rental System this system is only made of PHP MySQL Database using JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap, Ajax, Modal and JQuery, the system is made up of two types it has an admin then staff, the admin has the ability to change all done by the user and staff, the staff also has limited access only to prevent any malpractice. This system is simple but it is easy to use and also quickly understood by the user.

Online_Hotel_Reservation

ລາຄາ: 0 ກີບ
The online hotel Reservation is simple web application it contains of admin and user, the admin can manage all information inside the system like, delete, update, add new staff, approved customer booking, the system is very friendly user and easy to understand. The online hotel system develop in PHP MySQL database, using bootstrap, JavaScript, HTML, CSS, Model, and Ajax.

ຟາຍປະກອບຕໍາລາ Basic & Workshop PHP + AJA

ລາຄາ: 0 ກີບ
ຟາຍປະກອບປຶ້ມຕາລາການພັດທະນາເວບໄຊຂອງໄທ ເລີຍເອົາມາແຈກໃຫ້ຟີຣ ຟາຍປະກອບຕໍາລາ Basic & Workshop PHP + AJAX.

ໂປແກມຂາຍໜ້າຮ້ານ Bakery

ລາຄາ: 0 ກີບ
ເປັນໂປແກມພັທະນາຂື້ນດ້ວຍ ພາສາ VB.NET ຖານຂໍ້ມູນແມ່ນ Microsoft Access ລະບົບມີລະບົບພະນັກງານງານລະບົບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຮັບສິນຄ້າ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ ລາຍງານການຂາຍ.

ຟາຍປະກອບຕໍາລາ ASP.NET Programming

ລາຄາ: 0 ກີບ
ຟາຍປະກອບຕໍາລາ ASP.NET ພັທະນາດ້ວພາສາ VB.NET ແລະ C# ເປັນແວບແອບພິເຄຊັນທີມີປະສິດພາບ ຟາຍນີ້ເປັນຟາຍ Source Code ປະກອບປື້ມຕໍາລາ..

ຟາຍປະກອບຕໍາລາ ASP.NET

ລາຄາ: 0 ກີບ
ຟາຍປະກອບຕໍາລາ ASP.NET ພັທະນາດ້ວພາສາ VB.NET ແລະ C# ເປັນແວບແອບພິເຄຊັນທີມີປະສິດພາບ ຟາຍນີ້ເປັນຟາຍ Source Code ປະກອບປື້ມຕໍາລາ.

ລະບົບເວບໄຊອາພາດເມນ

ລາຄາ: 0 ກີບ
ລະບົບເວບໄຊອາພາດເມນພັດທະນາດ້ວຍພາສາ PHP ຖານຂໍ້ມູນ Mysql ເວບໄຊ ນີ້ທາງເຮົາແຈກຟຣີຫ້າມບຸກຄົນເອົາໄປຈໍາໜ່າຍເປັນພານິດ.

Park Ticketing Management System

ລາຄາ: 0 ກີບ
Park Ticketing System is a simple web application develop PHP MySQL database using HTML. CSS JavaScript, Bootstrap, Modal, and Ajax. The main purposes is to make faster transaction, and also the system it contains of admin and staff, the staff can manage like edit, update, and add new transaction, admin can add new staff and delete. Note use for educational Purposes only.

ລາຄາ: 0 ກີບ
.
new