ໂປເຈັກຈົບຊັ້ນ

ໂປເຈັກຈົບຊັ້ນມີທັງທິດສະດີ ແລະ ຊັອດໂຄ້ດໂປແກມພ້ອມ

ໂປແກມ POS

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ ກາເຟ

ໂປແກມບັນຊີສາງ

ລະບົບມີຫຼາກຫຼາຍລະບົບມີໜີ້ຕ້ອງາ

ໂປຣແກຣມ ຂາຍເຄື່ອງວັດສະດຸ

ລາຄາ: 3,000,000 ກີບ
ໂປຣແກຣມສາງສິນຄ້າສໍາລັບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງໄຟ້າ ອາໄຫຼ່ ລະບົບສາມາດຈັດການເປັນຕົ້ນ ເພີ້ມໜວດສິນຄ້າ ເພີ້ມລາຍການສິນຄ້າ ລາຍງານສັງລວມສິນຄ້າໃນສາງ ອອກໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຊໍາລະເງິນໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ ຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ ຈ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ພາກສ່ວນລົດ ຫຼື ສາຂາ ຮັບສິນຄ້າຄືນຈາກ ລົດ ຫຼືສາຂາ ຂາຍສິນຄ້າໜ້າຮ້ານ ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ ລະບົບລາຍງານ - ລາຍງານສັງລວມສິນຄ້າໃນສາງ - ລາຍງານການສັ່ງຊື້ - ລາຍງານການຮັບສິນຄ້າ - ລາຍງານຄືນສິນຄ້າ - ລາຍງານງານສັງລວມການຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ - ລາຍງານການຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ - ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ - ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ - ລາຍງານແຍກຕາມປະເພດສິນຄ້າ - ລາຍງານສັງລວມລາຍຮັບ - ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກການຂາຍ.

ໂປແກມຂາຍໂທລະສັບ ແບບຫຼາຍສາຂາ

ລາຄາ: 3,000,000 ກີບ
ເພີ້ມໜວດສິນຄ້າ ເພີ້ມລາຍການສິນຄ້າ ລາຍງານສັງລວມສິນຄ້າໃນສາງ ອອກໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຊໍາລະເງິນໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ ຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ ຈ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ພາກສ່ວນລົດ ຫຼື ສາຂາ ຮັບສິນຄ້າຄືນຈາກ ລົດ ຫຼືສາຂາ ຂາຍສິນຄ້າໜ້າຮ້ານ ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ ລະບົບລາຍງານ - ລາຍງານສັງລວມສິນຄ້າໃນສາງ - ລາຍງານການສັ່ງຊື້ - ລາຍງານການຮັບສິນຄ້າ - ລາຍງານຄືນສິນຄ້າ - ລາຍງານງານສັງລວມການຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ - ລາຍງານການຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ - ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ - ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ - ລາຍງານແຍກຕາມປະເພດສິນຄ້າ - ລາຍງານສັງລວມລາຍຮັບ - ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກການຂາຍ.

ໂປຣແກຣມ ຄຸ້ມຄອງອູ່ສ້ອມແປງລົດ

ລາຄາ: 4,500,000 ກີບ
ໂປຣແກຣມສາງສິນຄ້າສໍາລັບຮ້ານຂາຍໜ້າຮ້ານທົ່ວໄປ ແລະ ເຄື່ອງໄຟ້າ ອາໄຫຼ່ ລະບົບສາມາດຈັດການເປັນຕົ້ນ ເພີ້ມໜວດສິນຄ້າ ເພີ້ມລາຍການສິນຄ້າ ລາຍງານສັງລວມສິນຄ້າໃນສາງ ອອກໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຊໍາລະເງິນໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ ຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ ຈ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ພາກສ່ວນລົດ ຫຼື ສາຂາ ຮັບສິນຄ້າຄືນຈາກ ລົດ ຫຼືສາຂາ ຂາຍສິນຄ້າໜ້າຮ້ານ ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ ລະບົບລາຍງານ - ລາຍງານສັງລວມສິນຄ້າໃນສາງ - ລາຍງານການສັ່ງຊື້ - ລາຍງານການຮັບສິນຄ້າ - ລາຍງານຄືນສິນຄ້າ - ລາຍງານງານສັງລວມການຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ - ລາຍງານການຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ - ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ - ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ - ລາຍງານແຍກຕາມປະເພດສິນຄ້າ - ລາຍງານສັງລວມລາຍຮັບ - ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກການຂາຍ.

ໂປຣແກຣມ ຮ້ານ ຂາຍຢາທົ່ວໄປ

ລາຄາ: 1,500,000 ກີບ
ໂປຣແກຣມສາງສິນຄ້າສໍາລັບຮ້ານຂາຍໜ້າຮ້ານທົ່ວໄປ ແລະ ເຄື່ອງໄຟ້າ ອາໄຫຼ່ ລະບົບສາມາດຈັດການເປັນຕົ້ນ ເພີ້ມໜວດສິນຄ້າ ເພີ້ມລາຍການສິນຄ້າ ລາຍງານສັງລວມສິນຄ້າໃນສາງ ອອກໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຊໍາລະເງິນໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ ຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ ຈ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ພາກສ່ວນລົດ ຫຼື ສາຂາ ຮັບສິນຄ້າຄືນຈາກ ລົດ ຫຼືສາຂາ ຂາຍສິນຄ້າໜ້າຮ້ານ ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ ລະບົບລາຍງານ - ລາຍງານສັງລວມສິນຄ້າໃນສາງ - ລາຍງານການສັ່ງຊື້ - ລາຍງານການຮັບສິນຄ້າ - ລາຍງານຄືນສິນຄ້າ - ລາຍງານງານສັງລວມການຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ - ລາຍງານການຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ - ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ - ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ - ລາຍງານແຍກຕາມປະເພດສິນຄ້າ - ລາຍງານສັງລວມລາຍຮັບ - ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກການຂາຍ.

ໂປຣແກຣມ ຂາຍໜ້າຮ້ານ

ລາຄາ: 1,500,000 ກີບ
ໂປຣແກຣມສາງສິນຄ້າສໍາລັບຮ້ານຂາຍໜ້າຮ້ານທົ່ວໄປ ແລະ ເຄື່ອງໄຟ້າ ອາໄຫຼ່ ລະບົບສາມາດຈັດການເປັນຕົ້ນ ເພີ້ມໜວດສິນຄ້າ ເພີ້ມລາຍການສິນຄ້າ ລາຍງານສັງລວມສິນຄ້າໃນສາງ ອອກໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຊໍາລະເງິນໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ ຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ ຈ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ພາກສ່ວນລົດ ຫຼື ສາຂາ ຮັບສິນຄ້າຄືນຈາກ ລົດ ຫຼືສາຂາ ຂາຍສິນຄ້າໜ້າຮ້ານ ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ ລະບົບລາຍງານ - ລາຍງານສັງລວມສິນຄ້າໃນສາງ - ລາຍງານການສັ່ງຊື້ - ລາຍງານການຮັບສິນຄ້າ - ລາຍງານຄືນສິນຄ້າ - ລາຍງານງານສັງລວມການຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ - ລາຍງານການຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ - ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ - ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ - ລາຍງານແຍກຕາມປະເພດສິນຄ້າ - ລາຍງານສັງລວມລາຍຮັບ - ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກການຂາຍ ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com.

ບັນຊີສາງສໍາລັບສໍານັກງານອົງການ ບໍລິສັດ

ລາຄາ: 3,000,000 ກີບ
ມາແລ້ວລະບົບໂປຣແກຣມ ບັນຊີສາງ ຂາຍໃນລາຄາ 3,000,000 ກີບ ບໍ່ກໍານົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ລະບົບປະກອບມີ ໂປຣແກຣມຂາຍສົ່ງຂາຍຍ່ອຍ ປຶ້ມຄູ່ມືຕິດຕັ້ງ ປຶ້ມຄູ່ມືສອນການນໍາໃຊ້ ແລະ ວີດີໂອສອນການນໍາໃຊ້ ລະບົບນີ້ສາມາດໃຊ້ງານກັບການຂາຍເຄື່ອງສົ່ງ ແລະ ຍ່ອຍ ຂາຍເຄື່ອງວັດສະດຸ ທ່ານໃດສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ 02055174740..

ໂປຣແກຣມຂາຍສົ່ງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ

ລາຄາ: 1,000,000 ກີບ
ມາແລ້ວລະບົບໂປຣແກຣມ ສໍາເລັດຮູບ ຂາຍໃນລາຄາ 1,000,000 ກີບ ບໍ່ກໍານົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ລະບົບປະກອບມີ ໂປຣແກຣມຂາຍສົ່ງຂາຍຍ່ອຍ ປຶ້ມຄູ່ມືຕິດຕັ້ງ ປຶ້ມຄູ່ມືສອນການນໍາໃຊ້ ແລະ ວີດີໂອສອນການນໍາໃຊ້ ລະບົບນີ້ສາມາດໃຊ້ງານກັບການຂາຍເຄື່ອງສົ່ງ ແລະ ຍ່ອຍ ຂາຍເຄື່ອງວັດສະດຸ ທ່ານໃດສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ 02055174740.

ລາຄາ: 0 ກີບ
.
new