ໂປແກມຂາຍໜ້າຮ້ານ Bakery

ເປັນໂປແກມພັທະນາຂື້ນດ້ວຍ ພາສາ VB.NET ຖານຂໍ້ມູນແມ່ນ Microsoft Access ລະບົບມີລະບົບພະນັກງານງານລະບົບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຮັບສິນຄ້າ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ ລາຍງານການຂາຍ.

Leave A Comment