ໂປເຈັກຈົບຊັ້ນ

ໂປເຈັກຈົບຊັ້ນມີທັງທິດສະດີ ແລະ ຊັອດໂຄ້ດໂປແກມພ້ອມ

ໂປແກມ POS

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ ກາເຟ

ໂປແກມບັນຊີສາງ

ລະບົບມີຫຼາກຫຼາຍລະບົບມີໜີ້ຕ້ອງາ

ຟາຍປະກອບປຶ້ມຕໍາ Excel VBA

ລາຄາ: 0 ກີບ
ຟາຍປະກອບປຶ້ມຕໍາ Excel VBA ການຂຽນໂປແກມຜ່ານ Excel ການອອກແບບໜ້າຕາງຟອມການໃຊ້ເງື່ອນໄຂ.

ຟາຍປະກອບຕໍາລາ C Languages

ລາຄາ: 50,000 ກີບ
ຟາຍປະກອບປຶ້ມຕາລາການພັດທະນາໂປແກມພາສາ C Languages ຂັ້ນພື້ນຖານ.

ຟາຍປະກອບຕໍາລາ Basic & Workshop PHP

ລາຄາ: 50,000 ກີບ
ຟາຍປະກອບປຶ້ມຕາລາການພັດທະນາເວບໄຊຂອງໄທ ເລີຍເອົາມາແຈກໃຫ້ຟີຣ ຟາຍປະກອບຕໍາລາ Basic & Workshop PHP + AJAX..

ຟາຍປະກອບຕໍາລາ ASP.NET 4.0

ລາຄາ: 0 ກີບ
ຟາຍປະກອບຕໍາລາ ASP.NET ພັທະນາດ້ວພາສາ VB.NET ແລະ C# ເປັນແວບແອບພິເຄຊັນທີມີປະສິດພາບ ຟາຍນີ້ເປັນຟາຍ Source Code ປະກອບປື້ມຕໍາລາ..

ຟາຍປະກອບຕໍາລາ ASP.NET

ລາຄາ: 0 ກີບ
ຟາຍປະກອບຕໍາລາ ASP.NET ພັທະນາດ້ວພາສາ VB.NET ແລະ C# ເປັນແວບແອບພິເຄຊັນທີມີປະສິດພາບ ຟາຍນີ້ເປັນຟາຍ Source Code ປະກອບປື້ມຕໍາລາ...

ຟາຍປະກອບປື້ມຕໍາລາ access programing

ລາຄາ: 0 ກີບ
ຟາຍປະກອບປື້ມຕໍາລາ access programing ເປັນຟາຍການພັດທະນາລະບົບໂປແກມ ດ້ວຍ Access ການສ້າງຕາຕະລາງ ການອອກແບບຟອມ.

ລາຄາ: 0 ກີບ
.
new