laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມບັນຊີລາວ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ເປັນລະບົບບັນທີທັນສະໄໜ ທີເຮັດວຽກກ່ຽວບັນຊີລາວທົ່ວໄປ ເປັນການລົງບັນຊີປະຈໍາວັນ ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ການຕິດຕາມໃບດຸນດ່ຽງແບບຜົນໄດ້ຮັບແລະຊັບສົມບັດ ອົງປະກອບໂຄງສ້າງຂອງລະບົບໂປຣແກຣມບັນຊີປະກອບມີດັ່ງນີ້: 1. ລະບົບ 1.1 ຂໍ້ມູນສໍານັກງານ 1.2 ຕັ້ງເວລາເຮັດວຽກ 1.3 ຕັ້ງອັດຕາແລກປ່ຽນ 1.4 ລາຍການພະແນກ 1.5 ລາຍການພາກສ່ວນ 1.6 ລາຍການຜູ້ສະໜອງ 1.7 ລະບົບປ້ອງກັນ 1.8 ການເຄື່ອນໄຫວປິດບັນຊີປະຈໍາເດືອນ 1.9 ລາຍການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ 1.10 ການອອກຈາກລະບົບໂປຣແກຣມ 2. ລາຍການບັນຊີ 2.1 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີປະຈໍາວັນ 2.2 ລາຍຈ່າຍການເງິນ 2.3 ສາລະບານບັນຊີ 2.4 ຍອດຍົກປະຈໍາປີ 2.5 ເປິດປື້ມບັນຊີປະຈໍາວັນ 2.6 ໃບສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຄັງເງິນສົດ ແລະ ທະນາຄານ 2.7 ພິມປື້ມບັນຊີປະຈໍາວັນ 2.8 ບັນຊີແຍກປະເພດ 2.9 ບັນຊີແຍກປະເພດແບບສັງລວມ 2.10 ໃບດູນດ່ຽງບັນຊີສໍາຮອງ 2.11 ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ 2.12 ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 2.13 ປິດບັນຊີປະຈໍາປີ ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive