laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປໜຣແກຣມຄຸ້ມຄອງໂຮງໝໍ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ໂປຣແກມຄຸ້ມຄອງ ຄີນິກ,ສູນຄວາມງາມແລະ ໂຮງຫມໍ ລະບົບສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້ ຈັດການຂໍ້ມູນລໄງທະບຽນຂອງຄົນເຈັບ ຈັດການຂໍ້ມູນປະເພດຢາ ຈັດການຂໍ້ມູນຢາ ຈັດການຂໍ້ມູນປະເພດຫ້ອງ ຈັດການຂໍ້ມູນຫ້ອງ ຈັດການຂໍ້ມູນສັ່ງຊື້ຢາແລະອຸປະກອນ ຈັດການຂໍ້ມູນຮັບແລະຊໍາລະຫນີ້ໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງ ຈັດການຂໍ້ມູນບັນຊີລາວ ຈັດການຂໍ້ມູນຈ່າຍຢາແລະອຸປະກອນໃຫ້ພະແນກ ຈັດການຂໍ້ມູນບໍລິການຫ້ອງພັກ ຈັດການຂໍ້ມູນຂາຍຢາ ຈັດການຂໍ້ມູນການຊໍາລະເງິນ ຈັດການຂໍ້ມູນຄົນເຈັບແພ້ຢາ ຈັດການຂໍ້ມູນການຈ່າຍຢາ ຈັດການຂໍ້ມູນການເກັບຂໍ້ມູນການປິ້ນປົ່ວຄົນເຈັບ ຈັດການຂໍ້ມູນປະຫວັດຄົນເຈັບ ໄດ້ເຖິ່ງ 99.999.999 ແລະ ອາຍຸໄດ້ເຖິ່ງ 150 ປີ ຈັດການຂໍ້ມູນການປິ້ນປົວແຕ່ລະພະແນກໄດ້ເຖິ່ງ 99.999.999 ລາຍການ ຈັດການຂໍ້ມູນພະນັງານຕິດຕາມການເຂົ້າອອກວຽກ ຕິດຕາມ ການເຂົ້າເວນແຕ່ລະຊວງ ແລະ ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ ລະບົບລາຍງານ ມີດັ່ງນີ້ ລາຍງານສັງລວມເວດຕະພັນໃນສັງທັງຫມົດ ລາຍງານການສັ່ງຊື້ເວດຕະພັນ ລາຍງານການອະນຸມັດການສັ່ງຊື້ ລາຍງານການຮັບເວດຕະພັນເຂົ້າສາງ ລາຍງານສັງລວມຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ ລາຍງານການເຊົ່າຫ້ອງພັກ ລາຍງານລາຍການເບີກຈ່າຍໃຫ້ພະແນກ ລາຍງານການຂໍ້ມູນຄົນເຈັບ ລາບງານການປິ້ນປົ່ວຄົນເຈັບແຕ່ລະພະແນກ ລາຍງານການຊໍາລະເງິນຂອງຄົນເຈັບ ລາຍງານລາຍໄດ້ຈາກບໍລິການຄົນເຈັບ ລາຍງານບັນຊີແຍກປະເພດ ລາຍງານໃບດຸນດ່ຽງ 6 ຫ້ອງ ລາບງານໃບຜົນໄດ້ຮັບແບບທະນາຄານ ລາຍງານໃບຜົນໄດ້ຮັບແບບວິສາຫະກິດ ລາຍງານໃບຊັບສົມບັດ ລາຍງານຫນີ້ປະຈໍາວັນ ລາຍງານຫນີ້ທັງຫມົດ ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີຈາກ laosoftware.asia ບ້ານ ວັດສົບ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ +856 20 5517 4740 Email:pathavong@gmail.com ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສາມາດຕິດຕໍ່ທີຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive