laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງໂຄງການ + ບັນຊີ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ເປັນລະບົບໂປຣແກຣມທີຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທີມີຫຼາຍສະໝາມ ລະບົບສາມາດອອນລາຍໄດ້ທັງສະໝາມ ແລະ ສູນກາງ ລະບົບສມາດຈັດການຂໍ້ມູນ ການສັ່ງຊື້ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ຈ່າຍລາຍການໄປຍັງສະໝາມ ຈັດການລະບົບບັນຊີຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຊໍາລະໜີ້ຜູ້ສະໜອງໃຫ້ ທະນາຄານ ຊໍາລະເງິນສົດ ຮັບເງິນເຂົ້າຄັງສໍານັກງານໃຫຍ່ ຈ່າຍເງິນອອກໃນຄັງ ຈ່າຍຄ່າເດີນທາງ ຈັດການລະບົບເງິນທະນາຄານຂອງບໍລິສັດ,ລະບົບເງິນບໍລິຫານ ແລະ ລະບົບເງິນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆແມ່ນຈະລົງລະບົບບັນຊີໂອໂຕ ທ່ານໃດສົນໃຈຫຼືຕ້ອງການເບິ່ງໂປຣແກຣມຕິເຕໍ່ໄດ້ທີ 020 55174740 I.ອົງປະກອນໂຄງສ້າງຂອງລະບົບໂປຣແກຣມສາງວັດສະດຸປະກອບມີດັ່ງນີ້: 1. ລະບົບ 1.1 ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ 1.2 ລາຍການພາກສ່ວນ 1.3 ລາຍການຜູ້ສະໜອງ 1.4 ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ, ຍອດຍົກ ແລະ ປິດບັນຊີປະຈໍາເດືອນ 1.5 ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ 1.6 ການອອກຈາກລະບົບໂປຣແກຣມ 2. ລະບົບຈັດຊື້ 2.1 ເກັບກໍາລາຍລະອຽດຜູ້ສະໜອງ 2.2 ອອກໃບສັ່ງຊື້ 2.3 ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງຕາມໃບສັ່ງຊື້ 2.4 ສົ່ງສຸິນຄ້າຄືນຜູ້ສະໜອງ 3. ລາຍການສາງວັດສະດຸ 3.1 ໝວດວັດສະດຸ 3.2 ລາຍການວັດສະດຸ 3.3 ລາຍການຈໍານວນວັດສະດຸ 3.4 ລາຍການຍົກວັດສະດຸ 3.5 ຈ່າຍວັດສະດຸອອກສາງໄປແຕ່ລະພາກສ່ວນ 4. ລາຍບົບລາຍງານສາງວັດສະດຸ 4.1 ລາຍງານການຮັບວັດຖຸດິບເຂົ້າສາງຈາກການຈັດຊື້ ປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ 4.2 ລາຍງານການຮັບວັດຖຸດິບເຂົ້າສາງຈາກການຈັດຊື້ ປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ 4.3 ລາຍງານການສົ່ງສິນຄືນຜູ້ສະໜອງ ປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ 4.4 ລາຍງານການຈ່າຍວັດຖຸດິບໄປຜະລິດ ປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ ll. ອົງປະກອບລະບົບໂຄງສ້າງຂອງໂປຣແກຣມຄິດໄລ່ເງິນເດືອນປະກອບດັ່ງນີ້: 1. ລະບົບຂໍ້ມູນສໍານັກງານ 1.1 ອັດຕາແລກປ່ຽນ 1.2 ລະບົບຄວາມປອດໄພ 1.3 ສໍາຮອງຂໍ້ມູນ 1.4 ລອກຂໍ້ມູນໃນເດືອນ 1.5 ອອກຈາກລະບົບ 2. ຂໍ້ມູນປະກອນ 2.1 ລາຍການພະແນກ 2.2 ລາຍການຕໍາແໜ່ງ 2.3 ລາຍງານສະຖາທີ່ຕັ້ງ 2.4 ລາຍການປະເທດ 2.5 ລາຍການສັນຊາດ 2.6 ລາຍການພາສາ 2.7 ລາຍການໂຮງໝໍ 2.8 ລາຍການຊື່ທະນາຄານ 2.9 ລາຍການລະດັບວຽກງານ 2.10 ລາຍການຮູບແບບການລາພັກ 2.11 ລາຍການກ່ຽວກັບຊົນຊາດ ຫຼື ຊົນເຜົ່າ 2.12 ລາຍການເງິນເພີ່ມ ແລະ ເງິນຫັກ 2.13 ລາຍການຮັບປະກັນສັງຄົມ 3. ຂໍ້ມູນພະນັກງານ 3.1 ລາຍເພີ່ນພະນັກງານໃໝ່ 3.2 ລາຍການພະນັກງານ 4. ຂໍະມູນເງິນເດືອນ 4.1 ຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ 4.2 ລາຍການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ 4.3 ລາຍການເງິນໂບນັດ 5. ລາຍການການເງິນ 5.1 ລາຍການເງິນເດືອນພື້ນຖານ 5.2 ລາຍການເງິນໜ້າທີ່ຕໍາແໜ່ງ 5.3 ລາຍການເງິນຄ່າໂທລະສັບ 5.4 ລາຍການເງິນຄ່ານໍ້າເງິນ 5.5 ລາຍການເງິນລ່ວງເວລາ 5.6 ລາຍງານເງິນອຸດໜູນແຮງງານ ແລະ ອຸດໜູນອື່ນໆ 5.7 ໃບເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ 5.8 ລາຍງານເງິນຮັບປະກັນສັງຄົມ 5.9 ລາຍການເງິນເດືອນເຂົ້ນບັນຊີທະນາຄານ 5.10 ລາຍງານການແຈ້ງເສຍອາກອນເງິນເດືອນ 5.11 ລາຍງານເງິນໂບນັດ( ມີຮູບ ) IlI. ອົງປະກອບໂຄງສ້າງຂອງລະບົບໂປຣແກຣມບັນຊີຊັບສິນປະກອບມີດັ່ງນີ້: 1. ລະບົບ 1.1 ຂໍ້ມູນສໍານັກງານ 1.2 ຕັ້ງເວລາວຽກງານ 1.3 ຕັ້ງຄ່າອັດຕາແລກປ່ຽນ 1.4 ລາຍການພະແນກ 1.5 ລາຍການພາກສ່ວນ 1.6 ລາຍການຜູ້ສະໜອງ 1.7 ລະບົບປ້ອງກັນ 1.8 ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ 1.9 ການອອກແບບລະບົບໂປຣແກຣມ 2. ລະບົບໂປຣແກຣມຊັບສິນ 2.1 ບັນທຶກລາຍງານຊັບສົມບັດ 2.2 ລາຍການຫັກຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນ 2.3 ລາຍການໂອນຍ້າຍຊັບສົມບັດ 2.4 ລາຍການຊັບສົມບັດເປ່ເພເສຍຫາຍ 2.5 ລາຍການຊັບສົມບັດ ແລະ ຫັກຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນແຕາລະເດືອນ 2.6 ລາຍການສໍານັກງານ 2.7 ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຊ້ຊັບສິນ 2.8 ລາຍການໝວດຊັບສົມບັດ 2.9 ລາຍງານຊັບສົມບັດຕາມໝວດ 2.10ລາຍການຊັບສົມບັດແຍກແຕ່ລະສໍານັກງານ 2.11 ລາຍງານຊັບສົມບັດຊື້ໃໝ່ໃນປີ VIII. ອົງປະກອບໂຄງສ້າງຂອງລະບົບໂປຣແກຣມບັນຊີປະກອບມີດັ່ງນີ້: 1. ລະບົບ 1.1 ຂໍ້ມູນສໍານັກງານ 1.2 ຕັ້ງເວລາເຮັດວຽກ 1.3 ຕັ້ງອັດຕາແລກປ່ຽນ 1.4 ລາຍການພະແນກ 1.5 ລາຍການພາກສ່ວນ 1.6 ລາຍການຜູ້ສະໜອງ 1.7 ລະບົບປ້ອງກັນ 1.8 ການເຄື່ອນໄຫວປິດບັນຊີປະຈໍາເດືອນ 1.9 ລາຍການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ 1.10 ການອອກຈາກລະບົບໂປຣແກຣມ 2. ລາຍການບັນຊີ 2.1 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີປະຈໍາວັນ 2.2 ລາຍຈ່າຍການເງິນ 2.3 ສາລະບານບັນຊີ 2.4 ຍອດຍົກປະຈໍາປີ 2.5 ເປິດປື້ມບັນຊີປະຈໍາວັນ 2.6 ໃບສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຄັງເງິນສົດ ແລະ ທະນາຄານ 2.7 ພິມປື້ມບັນຊີປະຈໍາວັນ 2.8 ບັນຊີແຍກປະເພດ 2.9 ບັນຊີແຍກປະເພດແບບສັງລວມ 2.10 ໃບດູນດ່ຽງບັນຊີສໍາຮອງ 2.11 ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ 2.12 ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 2.13 ປິດບັນຊີປະຈໍາປີ 3. ລາຍການເງິນ 3.1 ບັນທຶກລາຍການຈ່າຍເງິນສົດ 3.2 ບັນທຶກລາຍການຈ່າຍເງິນຝາກທະນາຄານ 3.3 ບັນທຶກການຊໍາລະໜີ້ຜູ້ສະໜອງຈາກການຊື້ວັດຖຸດິບເຂົ້າສາງ 3.4 ບັນທຶກການຊໍາລະໜີ້ຜູ້ສະໜອງຈາກການຊື້ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບເຂົ້າສາງ 3.5 ລາຍການ ການຈ່າຍເງິນສົດ ປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ 3.6 ລາຍງານ ການຈ່າຍເງິນຝາກທະນາຄານ ປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ 3.7 ລາຍງານ ຊໍາລະໜີ້ຜູ້ສະໜອງຈາກການຊື້ວັດຖຸດິບເຂົ້າສາງປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ 3.8 ລາຍການຊໍາລະໜີ້ຜູ້ສະໜອງຈາກການຊື້ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບເຂົ້າສາງປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ 3.9 ລາຍງານໜີ້ຕ້ອງສົ່ງຜູ້ສະໜອງທົ່ວໄປ ປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ 3.10 ລາຍງານທີ່ຕ້ອງສົ່ງຜູ້ສະໜອງທັງໝົດ ປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive