laosodtware.asia|ໜ້າລາຍລະອຽດ
 

ໂປຣແກຣມ ສາງສິນຄ້າ + ຂາຍໜ້າຮ້ານ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ໂປຣແກຣມສາງສິນຄ້າ + ຂາຍໜ້າຮ້ານ ເໜາະກັບຮ້ານ ຂາຍເຄື່ອງໄຟຟ້າ ຮ້ານ ຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ຮ້ານອາໄຫຼ່ ລາຄາພຽງ 8,000,000 ກີບ ບໍ່ຈໍາກັດເຄື່ອງ ສາມາດອອນລາຍໄດ້ທັງພາຍໃນແລະນອກເຄື່ອຂ່າຍເນັດເວີກ ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ 020 55174740 ລາຍລະອຽດຂອງລະບົບມີດັ່ງລຸ່ມນີ້ 1. ລະບົບຈັດການຂໍ້ມູນຫຼັກ 1.1 ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ 1.2 ລາຍການພາກສ່ວນ 1.3 ລາຍການຜູ້ສະໜອງ 1.4 ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ, ຍອດຍົກ ແລະ ປິດບັນຊີປະຈໍາເດືອນ 1.5 ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ 1.6 ການອອກຈາກລະບົບໂປຣແກຣມ 1.7 ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ 1.8 ຂໍ້ມູນຈັດການຜູ້ໃຊ້ງານ 1.9 ຂໍ້ມູນສໍານັກງານ 2. ລະບົບຈັດຊື້ສິນຄ້າ 2.1 ເກັບກໍາລາຍລະອຽດຜູ້ສະໜອງ 2.2 ອອກໃບສັ່ງຊື້ 2.3 ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງຕາມໃບສັ່ງຊື້ 2.4 ສົ່ງສຸິນຄ້າຄືນຜູ້ສະໜອງ 3. ລາຍການສາງສິນຄ້າ 3.1 ໝວດສິນຄ້າ 3.2 ລາຍການສິນຄ້າ 3.3 ລາຍການຈໍານວນສິນຄ້າໃນສາງ 3.4 ລາຍງານສັງລວມຍອດຍົກສິນຄ້າ 4. ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ 4.1 ຮັບສິນຄ້າ 4.2 ລາຍການຮັບສິນຄ້າ 4.3 ລາຍງານສິນຄ້າທີຮັບ 4.4 ລາຍງານສິນຄ້າທີຮັບ ເປັນ ວັນ ເດືອນ ປີ 5.ຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ 5.1 ຊໍາລະໜີ້ 5.2 ລາຍການຊໍາລະໜີ້ 5.3 ລາຍງານໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ 5.4 ລາຍງານສັງລວມໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ 6.ຂາຍສິນູຄ້າ 6.1 ຂາຍສິນຄ້າໜ້າຮ້ານ 6.2 ຊໍາລະໜີ້ຈາກລູກຄ້າ 6.3 ຄືນສິນຄ້າໃນການຂາຍ 6.4 ລາຍງານການຂາຍເປັນ ວັນ ເດືອນ ປີ 6.5 ລາຍງານການຂາຍແຍກຕາມປະເພດ 6.6 ລາຍງານການຂາຍຕາມພະງານ 6.7 ລາຍງານການຂາຍຕາມສັງລວມໜີ້ 6.8 ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າທີຂາຍດີ 7.1 ຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ 7.2 ຈ່າຍສິນຄ້າ 7.3 ລາຍການຈ່າຍສິນຄ້າ 7.4 ຄືນສິນຄ້າທີຈ່າຍອອກ 7.5 ລາຍການຄືນສິນຄ້າ 7.6 ລາຍງານສັງລວມສິນຄ້າທີຈ່າຍອອກ 8. ລາຍບົບລາຍງານ 8.1 ລາຍງານການຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງຈາກການຈັດຊື້ ປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ 8.2 ລາຍງານການຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງຈາກການຈັດຊື້ ປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ 8.3 ລາຍງານການສົ່ງສິນຄືນຜູ້ສະໜອງ ປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ 8.4 ລາຍງານການຈ່າຍສິນຄ້າໄປຜະລິດ ປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ 8.5 ລາຍງານການສັງລວມສິນຄ້າທັງໝົດ ປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ ​.
img img

ລາຍການ ວີດີໂອ

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive