• slider
  ໂປແກມຮ້ານອາຫານ
  Tel: 02055174740
  ລາຄາຂາຍ
  $300
 • slider
  ໂປແກມບັນຊີສາງ
  Tel:02055174740
  ລາຄາຂາຍ
  $500
 • slider
  ໂປແກມຮ້ານມີນີມາກ
  Tel:02055174740
  ລາຄາຂາຍ
  $300

ໂປໂມຊັນ ຂາຍ!

ຊ່ວງໂປໂມຊັນທາງເຮົາລຸດລາຄາ 30% ສົນໃຈສັ່ງຊື້ໄດ້ທີ:02055174740.

Shop now

ລາຍການໂປຣແກຣມ ບັນຊີສາງຂະໜາດໃຫຍ່


ລາຍການໂປແກມສາງສິນຄ້າ POS


ລາຍການບົດຮຽນອອນລາຍ


25 Dec, 2017 86 Comments ຮຽນຂຽນໂປແກມ ວັດຈະນານຸົມ ລາວ-ອັງກິດ.

ຮຽນຂຽນໂປແກມ ວັດຈະນານຸກົມ ລະບົບສາມາດແປລາວ-ອັງກິດ -ລາວ ຄໍາສັບເຕັກນິກ ແລະ ກິລິຍາ 3 ຊ່ອງ ລະບົບມີການດຶງຂໍ້ມູນສຽງຄອມພິວເຕີ ເພື່ອມາແປພາສາ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຖຶກຕ້ອງຂອງການອອກສໍານຽງສຽງ [...]

Readmore
25 Dec, 2017 86 Comments ຮຽນຂຽນໂປແກມຂາຍສົ່ງ-ຍ່ອຍ.

ຮຽນຂຽນໂປແກມແບບຂາຍສົ່ງ ຂາຍຍ່ອຍ ລະບົບສາມາດຈັດການລະບົບການເພີ້ມສິນຄ້າ ອອກໃບສັ່ງຊື້ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຂາຍສິນຄ້າແບບສົ່ງ ຂາຍສິນຄ້າແບບຍ່ອຍ ຈັດການໜວດໝູ່ສິນຄ້ ຈັດການກຸ້ມຂອງລູກຄ້າ ລາຍງານການຂາຍສິນຄ້າ [...]

Readmore
25 Dec, 2017 86 Comments ຮຽນຂຽນໂປແກມຫໍສະມຸດ.

ເປັນໂປແກມກ່ຽວກັບຫໍສະມຸດ ສາມາດເພີ້້ມສິນຄ້າ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຈດັການຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ຈັດການຂໍ້ມູນການເຊົ່າປຶເມ ປັບໃໝໃນກໍລະນີ້ລູກຄ້າເຊົ່າປຶ້ມເກີນກໍານົດ [...]

Readmore
25 Dec, 2017 86 Comments ຮຽນຂຽນໂປແກມຂາຍຄອມ.

ເປັນລະບົບການຮຽນຂຽນໂປແກມຂາຍຄອມພິວເຕີ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບສາມາດເຮັດໄດ້ ຈັດການເພີ້ມສິນຄ້າ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ອອກບິນການຜ່ອນຊໍາລະ ອອກໃບບິນຂາຍສິນຄ້າ ອອກບິນສ້ອມແປງຄວາມພີວເຕີ [...]

Readmore
25 Dec, 2017 86 Comments ຮຽນຂຽນໂປແກມຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ.

ຮຽນຂຽນໂປແກມຄຸ້ມຄອງບຸກຂະລາກອນ ສາມາດເພີ້້ມພະນັກງານ ພະແນກ ຈັດການເງິນເດືອນ ຈັດການລາອອກຂອງພະນັກງານ ຈັດການ ປ່ຽນພະແນກສັງກັດ ລາຍງານຂໍ້ມູນພະນັກງານແຕ່ລະພະແນກ [...]

Readmore
25 Dec, 2017 86 Comments ຮຽນຂຽນໂປແກມຮ້ານມີນີມາກ.

ຮຽນຂຽນໂປແກມຮ້ານມີນີມາກ ລະບົບປະກອບມີຟາຍຕໍາລາສອນ ວີດີໂອ ພ້ອມຊັອດໂຄ້ດແລະ ດາຕາເບດພ້ອມ ລະບົບສາມາດເພີ້ມສິນຄ້າ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ ຂາຍສິນຄ້າ ພ້ອມທັງເຮັດບົດລາຍງານພ້ອມ [...]

Readmore

ສະມັກຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະບົດຮຽນອອນລາຍ

Copyright © 2020 LAOSOFTWARE.ASIA ບ້ານ ດອນຕີ້ວ ຮ່ອມ 8 ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Tel:02055174740